Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko (od 580+190 km do 598+216 km)

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 96%

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 4.05%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 2.76% Kwoty kontraktowej

 

LISTOPAD 2022

W listopadzie 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– wprowadzanie korekt do Projektów Wykonawczych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– wprowadzanie korekt do Projektów Technicznych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych i obiektów gospodarki wodnej,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

PAŹDZIERNIK 2022

W październiku 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac nad opracowaniem Projektów Wykonawczych dla branży mostowej,

– wprowadzanie korekt do Projektów Technicznych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych i obiektów gospodarki wodnej,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

WRZESIEŃ 2022

We wrześniu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– zakończenie prac związanych z wprowadzaniem korekt do opracowywanego Projektu Geotechnicznego; przekazanie dokumentacji do IK i Zamawiającego,

– opracowywanie Projektów Wykonawczych dla branży mostowej,

– przekazanie Wojewodzie Mazowieckiemu odpowiedzi na wezwanie RDOŚ Warszawa i RDOŚ Lublin,

– wprowadzanie korekt do Projektów Technicznych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych i obiektów gospodarki wodnej,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

SIERPIEŃ 2022

W sierpniu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– zakończenie prac w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego (z wyłączeniem branży mostowej),

– zakończenie prac związanych z wprowadzaniem korekt do opracowywanego Projektu Geotechnicznego,

– zakończenie prac w zakresie opracowania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego,

– przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przez RDOŚ Warszawa. Analiza i wprowadzanie uwag RDOŚ Warszawa i RDOŚ Lublin do Raportu,

– zakończenie prac w zakresie opracowywania Specyfikacji technicznych,

– wprowadzanie korekt do Projektu Technicznego na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzeniem korekt do Projektu Geotechnicznego,

– opracowywanie odpowiedzi na uwagi do RDOŚ,

– opracowywanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni,

– opracowywanie Projektu Wykonawczego dla branży mostowej,

– oczekiwanie na zatwierdzenie STWIORB przez IK i Zamawiającego (obiekty inżynierskie, ekrany akustyczne, obiekty gospodarki wodnej oraz pozostałe branże),

– oczekiwanie na zatwierdzenie Projektów Technicznych, wprowadzanie otrzymanych uwag,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych i obiektów gospodarki wodnej,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

LIPIEC 2022

W lipcu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– zakończenie prac w zakresie opracowywania Projektu zagospodarowania terenu, Projektu budowlanego,

– zakończenie prac w zakresie przygotowania materiałów do Audytu BRD, Projektu stałej organizacji ruchu o urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przekazanie materiałów do Zamawiającego,

– zakończenie prac nad mapą sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych – miejską,

– zakończenie prac nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Przeprowadzanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przez RDOŚ Warszawa,

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzeniem korekt do Projektu Geotechnicznego,

– wprowadzanie korekt do Projektu technicznego na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– opracowywanie projektu konstrukcji nawierzchni,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Przedmiarów robót dla obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Przedmiarów robót dla pozostałych branż,

– przekazanie dokumentacji dotyczącej PDR do Zamawiającego/IK,

– wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego otrzymanych od IK.

CZERWIEC 2022

W czerwcu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– zgłaszanie uwag przez IK i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego,

– zakończenie prac związanych z wprowadzaniem korekt do opracowywanej Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego,

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzaniem korekt do opracowanego Projektu Geotechnicznego,

– zakończenie wprowadzania korekt do Projektu Technicznego na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji; przekazanie dokumentacji do IK i Zamawiającego,

– wprowadzanie korekt do Projektu Technicznego na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– planowanie przekazania PDR – części budowlano – technicznej,

– pozyskiwanie Decyzji ZRID wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

– zakończenie prac w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego, z wyłączeniem obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych; przekazanie dokumentacji do IK i Zamawiającego,

– zakończenie prac w zakresie opracowania Projektu Systemu Zarzadzania Ruchem; przekazanie dokumentacji do IK i Zamawiającego,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Docelowej Organizacji Ruchu,

– kontynuowanie prac nad opracowaniem STWIORB dla obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych,

– zakończenie prac nad opracowaniem STWIORB dla pozostałych branż; przekazanie dokumentacji do IK i Zamawiającego,

– przegląd i zgłaszanie uwag przez IK i Zamawiającego,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Przedmiarów Robót dla obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Przedmiarów Robót dla pozostałych branż.

MAJ 2022

W maju 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego,

– wprowadzanie korekt do Projektu Technicznego na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzaniem korekt do opracowanej Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego,

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzaniem korekt do PDR w zakresie części budowlano-technicznej,

– kontynuowanie prac nad opracowaniem STWIORB dla obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych,

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzaniem korekt do opracowanego Projektu Geotechnicznego,

– pozyskiwanie Decyzji ZRID wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

– kontynuowanie prac nad opracowaniem STWIORB dla pozostałych branż,

– kontynuowanie prac a zakresie opracowania Projektu Systemu Zarządzania Ruchem,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowywania Przedmiaru Robót w zakresie obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowywania  Przedmiaru Robót w zakresie pozostałych branż,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Docelowej Organizacji Ruchu.

KWIECIEŃ 2022

W kwietniu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzaniem korekt do PDR w zakresie części budowlano-technicznej,

– planowanie rozpoczęcia prac związanych z opracowaniem Przedmiaru Robót w zakresie obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych,

– planowanie rozpoczęcia prac związanych z opracowaniem Przedmiaru Robót w zakresie pozostałych branż,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektów Wykonawczych,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu docelowej organizacji ruchu,

– pozyskiwanie decyzji ZRiD wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

– wprowadzanie korekt do Projektu Technicznego na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynowanie prac w zakresie opracowania Projektu Systemu Zarządzania Ruchem,

– rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem STWIORB w zakresie pozostałych branż,

– planowanie rozpoczęcia prac nad opracowaniem STWIORB dla obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych.

MARZEC 2022

W marcu 2022 r. realizowano następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem elementów Planu Działań Ratowniczych PDR,

– pozyskiwanie decyzji ZRiD wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego,

– kontynowanie prac w zakresie opracowania Projektu Systemu Zarządzania Ruchem,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu docelowej organizacji ruchu,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem STWIORB,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem Przedmiaru Robót.

LUTY 2022

W lutym 2022 r. realizowano następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem elementów Planu Działań Ratowniczych (PDR),

– pozyskiwanie Decyzji ZRID wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Systemu Zarządzania Ruchem,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu docelowej organizacji ruchu do zatwierdzenia,

– kontynuowanie prac projektowych w zakresie STWIORB,

– rozpoczęcie prac projektowych w zakresie Przedmiaru Robót.

STYCZEŃ 2022

W styczniu 2022 r. realizowano następujące prace projektowe:

– przeprowadzanie Narady Koordynacyjnej w SP Siedlce,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem elementów Planu działań ratowniczych (PDR),

– pozyskiwanie Decyzji ZRID wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Systemu Zarządzania Ruchem,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu docelowej organizacji ruchu do zatwierdzenia.

GRUDZIEŃ 2021

W grudniu 2021 r. realizowano następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac w zakresie opracowywania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Geotechnicznego,

– pozyskiwanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

– kontynuowanie prac w zakresie przeprowadzania narady koordynacyjnej,

– zakończenie prac w zakresie opracowania Projektu Zagospodarowania Terenu,

– zakończenie prac w zakresie opracowania Projektów Architektoniczno-Budowlanych,

– zakończenie prac w zakresie opracowania Projektu Technicznego,

– Kontynuowanie prac związanych z opracowaniem elementów Planu Działań Ratowniczych (PDR),

– zakończenie prac w zakresie uzgodnienia PB przez gestorów sieci, administratorów dróg i rzek

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem map zawierających projekty podziału nieruchomości,

– zakończenie prac w zakresie pozyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRiD,

– zakończenie prac w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej,

– złożenie wniosku o ZRiD do Wojewody Mazowieckiego.

LISTOPAD 2021

W listopadzie 2021 r. realizowano następujące prace projektowe:

− zakończenie prac nad mapą sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych – miejską,,

− kontunuowanie prac w zakresie opracowywania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego,

− kontynuacja prac w zakresie opracowania Projektu Geotechnicznego,

− zakończenie prac nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

− kontynuowanie prac w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej,

− pozyskiwanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

− uzgodnienie linii rozgraniczających z IK i Zamawiającym,

− przeprowadzenie Audytu BRD przez Zamawiającego,

− kontynuowanie prac nad Projektem Zagospodarowania Terenu PZT – weryfikacja i wprowadzanie uwag IK i weryfikatorów,

− kontynuowanie prac nad Projektami Architektoniczno-Budowlanymi – weryfikacja i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu i weryfikatorów,

− kontynuowanie prac nad Projektem Technicznym – weryfikacja i wprowadzanie uwag IK i weryfikatorów,

− zakończenie prac w zakresie projektu budowlanego PB,

− kontynuowanie prac związanych z opracowaniem elementów Planu działań ratowniczych PDR,

− kontynuowanie uzgodnienia PB przez gestorów sieci, administratorów dróg i rzek,

− zakończenie prac w zakresie opracowania Mapy z proponowanym przebiegiem drogi,

− zakończenie prac w zakresie opracowania Analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

− zakończenie prac w zakresie opracowania Opisu zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

− kontynuowanie prac związanych z opracowaniem map zawierających projekty podziału nieruchomości,

− zakończenie prac związanych z pozyskaniem wypisów z rejestru gruntów i budynków,

− kontynuowanie prac w zakresie pozyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRiD.

PAŹDZIERNIK 2021

W październiku 2021 r. realizowano następujące prace projektowe:

− kontynuowanie prac nad mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych – miejską,

− zakończono prace nad uzupełniającymi badaniami geotechnicznymi w ramach Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego,

− kontynuowanie prac w zakresie Opinii geotechnicznej,

− kontunuowanie prac w zakresie opracowywania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego,

− kontynuacja prac w zakresie opracowania Projektu Geotechnicznego,

− kontynuowanie prac nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

− kontynuowanie prac w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej,

− kontynuowanie prac w zakresie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP),

− kontynuowanie prac związanych z opracowaniem operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód wraz z wykonaniem dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej,

− kontynuowanie prac w zakresie linii rozgraniczających w Projekcie Budowlanym PB,

− zakończenie prac w zakresie Projektu Stałej Organizacji Ruchu SOR,

− przekazanie materiałów do Audytu BRD do IK/Zamawiającego,

− rozpoczęcie przeprowadzania Audytu BRD przez Zamawiającego,

− zakończenie prac przez Wykonawcę w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT) i przekazanie go do IK/Zamawiającego,

– zakończenie prac przez Wykonawcę w zakresie Projektu architektoniczno-budowlanego PAB i przekazanie go do IK/Zamawiającego,

− zakończenie prac przez Wykonawcę w zakresie Projektu Technicznego i przekazanie go do do IK/Zamawiającego,

− projekt Techniczny – Przekazanie Projektu Budowlanego obejmującego swoim zakresem Projekt techniczny do IK/Zamawiającego,

− rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem map zawierających projekty podziału nieruchomości,

− kontynuowanie prac związanych z opracowaniem elementów Planu Działań Ratowniczych (PDR),

− rozpoczęcie prac w zakresie uzgodnienia Projektu Budowy (PB) przez gestorów sieci, administratorów dróg i rzek,

− rozpoczęcie prac w zakresie opracowania Mapy z proponowanym przebiegiem drogi,

− rozpoczęcie prac w zakresie opracowania Analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

− rozpoczęcie prac w zakresie opracowania Opisu zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

− kontynuowanie prac związanych z opracowaniem map zawierających projekty podziału nieruchomości,

− kontynuowanie prac związanych z pozyskaniem wypisów z rejestru gruntów i budynków.

WRZESIEŃ 2021

We wrześniu 2021 r. realizowano następujące prace projektowe:

− kontynuowanie prac nad mapą sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych – miejską,

− kontynuowanie prac nad uzupełniającymi badaniami geotechnicznymi,

− kontynuowanie prac nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

− kontynuowanie prac w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej,

− zakończenie przez Wykonawcę opracowywania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia KIP i przekazanie do Zamawiającego,

− kontynuowanie prac związanych z opracowaniem operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód wraz z wykonaniem dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej,

− kontynuowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów do Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD),

− kontynuowanie prac związanych z opracowaniem Projektu stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

− rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem projektu zagospodarowania terenu PZT,

− kontynuowanie opracowywania projektów architektoniczno-budowlanych PAB

− rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem Projektu Technicznego,

− kontynuowanie prac związanych z opracowaniem elementów Planu działań ratowniczych (PDR),

− rozpoczęcie i kontynuowanie prac związanych z opracowaniem map zawierających projekty podziału nieruchomości.

SIERPIEŃ 2021

W sierpniu 2021 r. wykonywano następujące prace projektowe:

− kontynuowanie prac nad mapą sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych,

− kontynuowanie prac nad uzupełniającymi badaniami geotechnicznymi,

− kontynuowanie prac nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

− kontynuowanie prac w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej,

− kontunuowanie prac nad opracowaniem materiałów do wniosku o wydanie decyzji DŚ,

− rozpoczęcie weryfikacji przez IK i Zamawiającego roboczego projektu budowlanego,

− kontynuowanie weryfikacji Uzgodnienie linii rozgraniczających z IK i Zamawiającym,

− kontynuowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów do Audytu BRD,

− kontynuowanie prac związanych z opracowaniem Projektu stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

-rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem projektów architektoniczno-budowlanych w zakresie branży drogowej, obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, kanalizacji deszczowej, melioracji, oświetlenia drogowego, kolizji sanitarnych, elektronergetycznych, teletechnicznych, inwentaryzacji zieleni i planu wyrębu, rozbiórek oraz informacji i planu BIOZ,

– zakończenie prac związanych z opracowaniem KSZR,

– rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem elementów Planu działań ratowniczych PDR.

LIPIEC 2021

W lipcu 2021 r. wykonywano następujące prace projektowe:

− Zakończenie prac związanych z przeprowadzeniem wywiadów branżowych,

− kontynuowanie prac nad mapą sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych,

− kontynuowanie prac nad uzupełniającymi badaniami geotechnicznymi,

− kontynuowanie prac nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

− kontynuowanie prac w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej,

− planowane rozpoczęcie prac nad opracowaniem materiałów do wniosku o wydanie decyzji DŚ na wyjścia poza zakres DŚ – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia,

− rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód wraz z wykonaniem dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej,

− zakończenie prac nad Roboczym Projektem Budowlanym,

− zakończenie prac związanych z pozyskaniem przygotowaniem warunków na przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

− zakończenie prac związanych z pozyskaniem wystąpień do administratorów cieków i rzek,

− rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem materiałów do Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD),

− rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem Projektu stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

− kontynuacja prac związanych z opracowaniem KSZR.


Wykonawca 29 lipca 2021 r. przekazał Projekt Budowlany „wersja robocza” do zaopiniowania, Inżynier Kontraktu przekazał swoje uwagi.