Odcinek Swory – Biała Podlaska (od 610+722 km do 624+830 km)

 

Zakres robót, odcinek Swory – Biała Podlaska o długości ok. 14,1 km od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem Biała Podlaska

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania autostrady/drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek Swory – Biała Podlaska zaczyna się na terenie gminy Biała Podlaska w miejscowości Swory. Zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie bialskim, na terenie gminy Biała Podlaska.

 • budowę autostrady od km ok 610+722 do km ok 624+830, węzły drogowe: węzeł Biała Podlaska z drogą wojewódzką nr 811,

 • Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP kat. II Kolonia Sitnik w miejscowości Kolonia Sitnik strona lewa oraz MOP kat. II Kolonia Sitnik w miejscowości Kolonia Sitnik strona prawa,

 • Obwód Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi w sąsiedztwie węzła Biała Podlaska,

 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą,

 • budowę dróg innych niż autostrada w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

 • budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady,

 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

 • w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie,

 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na autostradę,

 • pasy technologiczne,

 • obiekty inżynierskie w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą,

 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

 • urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie autostrady, ekrany przeciwolśnieniowe,

 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy autostradzie zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,

 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

 • oświetlenie drogowe,

 • organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego.

Odcinek Swory – Biała Podlaska od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem Biała Podlaska o długości około 14,108 km charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • klasa techniczna – A,

 • prędkość projektowa Vp – 120 km/h,

 • kategoria ruchu – KR 6,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN/oś,

 • przekrój budowany – 2×2,

 • przekrój docelowy – 2×3,

 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna lub sztywna,

 • (w tym pasy włączeń i wyłączeń) (dookreślona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego),

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 2 x 3,75 m z rezerwą pod budowę 3-go pasu ruchu na zewnątrz (docelowo 2x3x3,75 m),

 • pas dzielący wraz z opaskami – 5,0 m,

 • rezerwa pod trzeci pas ruchu dla przekroju docelowego – na zewnątrz,

 • szerokość opaski – 0,5 m,

 • pas awaryjny – 3,0 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia,

 • skrajnia pionowa – 5,0 m,

 • pochylenie poprzeczne – 2,5 %.

Przejazdy awaryjne wymagania:

 • odstępy od 3 do 4 km,

 • konstrukcja nawierzchni taka jak jezdni głównej (§ 158 punkt 3 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie),

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię jak dla jezdni głównej,

 • długość przejazdu – 90 m,

 • konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przejazd.

Parametry pasa technologicznego:

 • szerokość – 3 m,

 • pochylenie poprzeczne – 3-4%,

 • konstrukcja nawierzchni: bitumiczna

 • warstwa ścieralna – podwójne powierzchniowe utrwalenie,

 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3/ destruktem asfaltowym – 0/31,5 mm – grubość 20 cm lub mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 – 0/31,5 mm – grubość 22 cm,

 • dolna warstwa konstrukcyjna zgodnie z pkt 8 KTKNPiP, tab. 8.4.,

 • skrajnia pionowa – min. 3,5 m +0,2 m.

Parametry techniczne projektowanego układu drogowego:

Węzeł Biała Podlaska

Droga wojewódzka nr 811 będzie krzyżować się z autostradą A2 w km 624+047,19 i przebiega nad lub pod autostradą. Wykonany węzeł zapewni relacje we wszystkich kierunkach. W obrębie autostrady należy uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi wojewódzkiej na długości nie mniejszej niż 2253,15 m. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 811 z autostradą A2 należy wykonać w postaci węzła typu trąbka. W ramach korekty przebiegu drogi krajowej (przebudowy drogi krajowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego poza jezdnią.

 • klasa techniczna (drogi krajowej krzyżującej się z A2) – G,

 • prędkość projektowa Vp – 60 km/h,

 • liczba jezdni – 1,

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 3,5 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – min 0,5 m,

 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna,

 • kategoria ruchu – KR 4,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 115 kN/oś,

 • skrajnia pionowa – 4,60 m,

 • szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów – min 3,40 m.

Łącznice: L01 – relacja Warszawa – SPO; L04 – relacja SPO – granica państwa

Łącznice: L02 – relacja granica państwa – SPO; L05 – relacja SPO – Warszawa

Łącznice: L03 – SPO

w. Biała Podlaska – odcinek SPO

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren – dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę autostrady, dojazdy do urządzeń technicznych należy zaprojektować i wykonać dla przekroju docelowego trasy głównej.

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren – z mijankami

(łączna długość nie mniej niż 28,33 km)

 • klasa techniczna – D,

 • prędkość projektowa Vp – 30 km/h,

 • szerokość jezdni – 3,5 m (dla dróg ppoż 4,0 m),

 • szerokość poboczy – min. 0,75 m,

 • kategoria ruchu – KR1,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 80 kN/oś.

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren – bez mijanek

 • Nie dotyczy

Inne drogi przebudowywane w związku z budową autostrady

Parametry techniczne należy uzgodnić z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania.

Wjazdy awaryjne

Należy wykonać wjazdy awaryjne na autostradę dostępne tylko dla odpowiednich służb. Wjazd należy wykonać z zachowaniem parametrów technicznych dodatkowej jezdni obsługującej przyległy teren i o szerokości jezdni nie mniej niż 4 m oraz o kategorii ruchu min. KR2.

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Łączna długość min 14,3 km.

 

Plan Zagospodarowania Terenu:

PZT orientacja

Lp.Kilometraż orientacyjny wg KP/DŚU
Symbol obiektu
Przeszkoda
(kolizja trasy głównej z przeszkodą)
1611+842,3
WD-75
DG nr 100281L z trasą główną
2613+309,80/ 613+615,00
PZŚg-75A
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
3614+299,38/ 614+607,00
PZŚg-75B
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
4614+739,91
WD-76
DP nr 1017L z trasą główną
5617+419,88
WD-77
DP nr 1018L z trasą główną
6618+790,00/ 619+181,00
PZŚd-77A
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
7619+596,94/ 620+450,00
PZŚd-77B
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
8620+050,00
WD-78
Droga gminna wewnętrzna z trasą główną
9621+927,59
WD-79
DP nr 1020L z trasą główną
10624+047,19
WD-80
DW nr 811 z trasą główną
11624+167,88
WD-81
Łącznica L02 i L05 z trasą główną
12624+633,00/ 624+930,00
PZŚd-82
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich i rzeką Klukówką
130+914,18
PZDs-80A
DW nr 811 ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich i rzeką Klukówką