Odcinek węzeł Siedlce Zach – Malinowiec (od ok. 561+440 km do ok. 580+190 km)

Zakres robót, odcinek węzeł Siedlce Zachód – Malinowiec (od ok. 561+440 km do ok. 580+190 km) długość ok.19,9 km

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania autostrady/drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek Siedlce Zach. – Malinowiec zaczyna się na obwodnicy Siedlec za węzłem Swoboda, zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim, na terenie gmin Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn oraz w powiecie miasto Siedlce.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca autostrady A2 zaprojektuje oraz wykona następujące Roboty:

 • budowę autostrady A2 od km ok 561+440 do km ok 580+190,

 • węzły drogowe: węzeł Siedlce Południe z drogą krajową nr 2,

 • Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP kat. III Ługi Wielkie w miejscowości Choja strona lewa, MOP kat. II Ługi Wielkie w miejscowości Choja strona prawa,

 • Obwody Utrzymania Autostrady (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnymi budynkami towarzyszącymi, w sąsiedztwie węzła Siedlce Południe,

 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą,

 • budowę dróg innych niż autostrada w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

 • budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady,

 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

 • w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie [6],

 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na autostradę,

 • pasy technologiczne,

 • obiekty inżynierskie w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą,

 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

 • urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie autostrady, ekrany przeciwolśnieniowe,

 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy autostradzie zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,

 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

 • oświetlenie drogowe,

 • organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,

 • rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

 • wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę lub budynków uszkodzonych wskutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,

 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

 • System Zarządzania Ruchem,

 • wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych,

 • wykonanie rozbiórki istniejącego korpusu drogowego,

 • wykonanie rozbiórki obiektów,

 • odwodnienie drogi niezależne od odwodnienia sąsiadujących odcinków będących w realizacji lub zaprojektowane i wykonane w porozumieniu z Wykonawcami sąsiadujących odcinków.

Odcinek Siedlce Zach. – Malinowiec autostrady A2 od km ok 561+440 do km ok 580+190 z węzłem Siedlce Południe o długości około 18,800 km charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • klasa techniczna – A,

 • prędkość projektowa Vp – 120 km/h,

 • kategoria ruchu – KR 6,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN/oś,

 • przekrój budowany – 2×2,

 • przekrój docelowy – 2×3,

 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna lub sztywna,

 • (w tym pasy włączeń i wyłączeń) (dookreślona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego),

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 2 x 3,75 m z rezerwą pod budowę 3-go pasu ruchu na zewnątrz (docelowo 2x3x3,75 m),

 • pas dzielący wraz z opaskami – 5,0 m,

 • rezerwa pod trzeci pas ruchu dla przekroju docelowego – na zewnątrz,

 • szerokość opaski – 0,5 m,

 • pas awaryjny – 3,0 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia,

 • skrajnia pionowa – 5,0 m,

 • pochylenie poprzeczne – 2,5 %.

Przejazdy awaryjne wymagania:

 • odstępy od 3 do 4 km,

 • konstrukcja nawierzchni taka jak jezdni głównej (§ 158 punkt 3 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie),

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię jak dla jezdni głównej,

 • długość przejazdu – 90 m,

 • konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przejazd.

Parametry pasa technologicznego:

 • szerokość – 3 m,

 • pochylenie poprzeczne – 5%,

 • konstrukcja nawierzchni:

 • warstwa ścieralna – podwójne powierzchniowe utrwalenie,

 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3/ destruktem asfaltowym – 0/31,5 mm – grubość 20 cm lub mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 – 0/31,5 mm – grubość 22 cm,

 • dolna warstwa konstrukcyjna zgodnie z pkt 8 KTKNPiP, tab. 8.4.,

 • skrajnia pionowa – min. 3,5 m +0,2 m.

Parametry techniczne projektowanego układu drogowego:

Węzeł Siedlce Południe

Droga krajowa nr 2 będzie krzyżować się z autostradą A2 w km 569+465 i przebiega nad lub pod autostradą. Wykonany węzeł zapewni relacje we wszystkich kierunkach. W obrębie autostrady należy uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi krajowej na długości nie mniejszej niż 1219,88 m. Połączenie drogi krajowej nr 2 z autostradą należy wykonać w postaci węzła typu trąbka. W ramach korekty przebiegu drogi krajowej (przebudowy drogi krajowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego poza jezdnią w tym prowadzenie ruchu pieszego po obu stronach jezdni.

 • klasa techniczna (drogi krajowej krzyżującej się z A) – GP,

 • prędkość projektowa Vp – 60 km/h,

 • liczba jezdni – 1,

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2×3.5 m,

 • pobocza utwardzone – 1,5 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – 1,5m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony,

 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna,

 • kategoria ruchu – KR 5,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 115 kN/oś,

 • skrajnia pionowa – 4,70 m +0,2 m,

 • szerokość infrastruktury dla pieszych – min 1,50 m,

 • szerokość infrastruktury dla rowerzystów – min 2,00 m.

w. Siedlce Południe– odcinek SPO

Łącznice: L01 – relacja SPO – Biała Podlaska, L03 – relacja – Warszawa – SPO

Łącznice: L02 – relacja SPO – Warszawa, L04 – relacja Biała Podlaska – SPO

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren – dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę autostrady, dojazdy do urządzeń technicznych należy zaprojektować i wykonać dla przekroju docelowego trasy głównej.

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren – z mijankami

(łączna długość nie mniej niż 34,61 km)

 • klasa techniczna – D,

 • prędkość projektowa Vp – 30 km/h,

 • szerokość jezdni – 3,5 m (dla dróg ppoż 4,0 m),

 • szerokość poboczy – min. 0,75 m,

 • kategoria ruchu – KR1,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 80 kN/oś,

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren – bez mijanek

 • Nie dotyczy

Inne drogi przebudowywane w związku z budową autostrady

Parametry techniczne należy uzgodnić z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania.

Wjazdy awaryjne

Wjazdy należy wykonać z zachowaniem parametrów technicznych dodatkowej jezdni obsługującej przyległy teren i o szerokości jezdni nie mniej niż 4 m oraz o kategorii ruchu min. KR2.

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Łączna długość min 19,9 km.

 

Plan orientacyjny:

Orientacja A2 - Odcinek 6

Lp.Kilometraż orientacyjny wg KP/DŚU
Symbol obiektu
Przeszkoda
(kolizja trasy głównej z przeszkodą)
1561+669,17
WD-38
DP nr 5405W z trasą główną
2562+192,87
/562+210
PZŚ-38A
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
3563+650,00
WD-39
Droga gminna wewnętrzna z trasą główną
4564+919,88
WD-40
DK nr 63 z trasą główną
5567+172,29
WA-41
Linia kolejowa nr 2 z trasą główną
6567+515,72
/567+535
PZŚd-41A
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
7569+390,11
WD-43
Łącznice L02 i L04 z trasą główną
8569+465,23
WD-43C
DK nr 2 z trasą główną
90+530,44
WD-43D
DK nr 2 z łącznicą L01
10570+752,16
/570+775
PZŚg-43A
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt dużych
11571+684,64
WD-44
DP nr 3633W z trasą główną
12573+222,00
WD-45
DG nr 361318W z trasą główną
13573+897,03
/573+925
WA-45A /
PZDd-45A

Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt dużych i drogą wewnętrzną
14575+370,00
WD-47
DP nr 3638W z trasą główną
15576+460,00
WD-48
Droga gminna wewnętrzna z trasą główną
16576+728,84
/577+000
PZŚg-48A
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
17577+740,12
WA-49
DP nr 3640W z trasą główną
18578+730,00
WD-50
DG nr 361317W z trasą główną