Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko (od 580+190 km do 598+216 km)

Zakres robót, odcinek Malinowiec – w. Łukowisko autostrady A2 od km ok. 580+190 do km ok. 598+216 z węzłem Łukowisko – długość ok. 18 km

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania autostrady/drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko autostrady A2 zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim, na terenie gmin Zbuczyn i Mordy oraz województwa lubelskiego w powiecie bialskim, na terenie gminy Międzyrzec Podlaski.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca autostrady A2 zaprojektuje oraz wykona następujące Roboty:

  • budowę autostrady/drogi ekspresowej od km ok 580+190 do km ok 598+216,

 • węzły drogowe: węzeł Łukowisko z drogą ekspresową nr 19 od km 2+446 do km 4+367,

 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą,

 • budowę dróg innych niż autostrada w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

 • budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady/drogi ekspresowej,

 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

 • w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie,

 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na autostradę/drogę ekspresową,

 • pasy technologiczne,

 • obiekty inżynierskie w ciągu autostrady/drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą,

 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

 • urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie autostrady/drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,

 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy autostradzie/drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu autostrady/drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,

 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

 • oświetlenie drogowe,

 • organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,

 • po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

 • wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,

 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

 • System Zarządzania Ruchem,

 • wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych,

 • rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego,

 • rozbiórkę wskazanych w PFU obiektów,

 • zaprojektowanie i wykonanie utwardzonych ciągów technicznych od schodów skarpowych na obiekcie do najbliższej drogi dojazdowej,

 • zaprojektowanie i zrealizowanie tymczasowego podłączenia drogi ekspresowej S19 (objętej zamówieniem w ramach węzła Łukowisko) do istniejącej drogi krajowej nr 19 w ramach kontraktu,

 • zaprojektowanie ciągłości drogi DJ-L-30 do drogi DJ-L-31 (oznaczenia wg koncepcji programowej) w obrębie węzła Łukowisko,

 • zaprojektowanie drogi DJ-L-30 w sposób zapewniający pokrywanie się wschodniej linii rozgraniczającej z wschodnią granicą ewidencyjną działki nr 849 (845/1) z obrębu Łukowisko, gm. Międzyrzec Podlaski pow. Bialski.

Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko autostrady A2 od km ok. 580+190 do km ok. 598+216 z węzłem Łukowisko charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • klasa techniczna – A,

 • prędkość projektowa Vp – 120 km/h,

 • kategoria ruchu – KR 6,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN/oś,

 • przekrój budowany – 2×2,

 • Przekrój docelowy – 2×3,

 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna lub sztywna,

 • (w tym pasy włączeń i wyłączeń) (dookreślona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego),

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 2 x 3,75 m z rezerwą pod budowę 3-go pasu ruchu na zewnątrz (docelowo 2x3x3,75 m),

 • pas dzielący wraz z opaskami – 5,0 m,

 • rezerwa pod trzeci pas ruchu dla przekroju docelowego – na zewnątrz,

 • szerokość opaski – 0,5 m,

 • pas awaryjny – 3,0 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia,

 • skrajnia pionowa – 5,0 m,

 • pochylenie poprzeczne – 2,5 %.

Przejazdy awaryjne wymagania:

 • odstępy od 3 do 4 km,

 • konstrukcja nawierzchni taka jak jezdni głównej (§ 158 punkt 3 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie),

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię jak dla jezdni głównej,

 • długość przejazdu – 90 m,

 • konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przejazd.

Parametry pasa technologicznego:

 • szerokość – 3 m,

 • pochylenie poprzeczne – 3-4%,

 • konstrukcja nawierzchni: betonowa

 • warstwa ścieralna – podwójne powierzchniowe utrwalenie,

 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3/ destruktem asfaltowym – 0/31,5 mm – grubość 20 cm lub mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 – 0/31,5 mm – grubość 22 cm,

 • dolna warstwa konstrukcyjna zgodnie z pkt 8 KTKNPiP, tab. 8.4.,

 • skrajnia pionowa – min. 3,5 m +0,2 m.

Droga ekspresowa charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • przekrój budowany – 2×2,

 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna,

 • klasa techniczna – S,

 • kategoria ruchu – KR 6,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 115 kN/oś,

 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h,

 • prędkość miarodajna Vm – 110 km/h,

 • odległość widoczności na zatrzymanie Lw – dla pojazdu poruszającego się z Vm=120km/h,

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 2 x 3,50 m,

 • pas dzielący wraz z opaskami – 5,0 m,

 • szerokość opaski – 0,5 m,

 • pas awaryjny – 2,5 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia,

 • skrajnia pionowa – 5,0 m,

 • pochylenie poprzeczne – 2,5 %.

W pasie dzielącym należy wykonać przejazdy awaryjne spełniające wymagania:

 • odstępy od 3 do 4 km (lokalizację przejazdu należy uzgodnić z Wykonawcą sąsiednich odcinków),

 • konstrukcja nawierzchni taka jak jezdni drogi ekspresowej,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię jak dla jezdni głównej,

 • długość przejazdu – 90 m,

 • konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przejazd.

Na całej długości autostrady po obu jej stronach należy zaprojektować i wybudować pas technologiczny. Pas ten ma służyć służbom utrzymującym autostradę (kontrola stanu technicznego, pielęgnacja, koszenie zieleni, konserwacja urządzeń odwadniających, czyszczenie i konserwacja: rowów, zbiorników, separatorów, przepustów, ekranów itp.).

Parametry utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania:

 • szerokość – 3m,

 • pochylenie poprzeczne – 3% -4%,

 • konstrukcja nawierzchni:

  • warstwa ścieralna – podwójne powierzchniowe utrwalenie,

  • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3/ destruktem asfaltowym – 0/31,5 mm – grubość 20 cm lub mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 – 0/31,5 mm – grubość 22 cm,

  • dolna warstwa konstrukcyjna zgodnie z pkt 8 KTKNPiP, tab. 8.4.,

 • skrajnia pionowa – min. 3,5 m+0,2 m.

Parametry techniczne projektowanego układu drogowego:

Węzeł Łukowisko

Droga ekspresowa nr S19 będzie krzyżować się z autostradą A2 w km 597+125 i przebiega nad autostradą. Wykonany węzeł zapewni relacje we wszystkich kierunkach.

Skrzyżowanie drogi ekspresowej S19 z autostradą A2 należy wykonać w postaci węzła typu podwójna trąbka.

Łącznice: L03, L04, L09

w. Łukowisko – odcinek SPO

Łącznice: L05 – na odcinku poza SPO

Łącznice: L01, L02, L06, L07, L08

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren– dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę autostrady i drogi ekspresowej S19 dojazdy do urządzeń technicznych należy zaprojektować i wykonać dla przekroju docelowego trasy głównej autostrady i przekroju budowlanego drogi ekspresowej.

Należy wykonać m.in. dodatkową jezdnię po północnej stronie autostrady na odcinku od drogi krajowej nr 19, jako przedłużenie drogi powiatowej nr 1008L, do drogi prowadzącej przez przejazd WD – 66 (w tym m.in. na odcinku przecinającym się z drogą ekspresową S19).

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren – z mijankami

 • klasa techniczna – D,

 • prędkość projektowa Vp – 30 km/h,

 • szerokość jezdni – 3,5 m (dla dróg ppoż 4,0 m),

 • szerokość poboczy – min. 0,75 m,

 • kategoria ruchu – KR1,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie – 80 kN/oś.

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren – bez mijanek

 • Nie dotyczy

Inne drogi przebudowywane w związku z budową autostrady

Parametry techniczne należy uzgodnić z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania.

Wjazdy awaryjne

Wjazdy awaryjne należy wykonać z zachowaniem parametrów technicznych dodatkowej jezdni obsługującej przyległy teren i o szerokości jezdni nie mniej niż 4 m oraz o kategorii ruchu min. KR2.

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Łączna długość min 21,4 km.

 

Plan orientacyjny:

Orientacja A2 - Odcinek 7

Lp.Kilometraż orientacyjny wg KP/DŚU
Symbol obiektu
Przeszkoda
(kolizja trasy głównej z przeszkodą)
1580+288,63/ 580+542,00
PZDd-51
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt dużych
2581+172,71/ 581+450,00
PZDd-51A
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
3581+590,00
WD-52
Droga gminna wewnętrzna z trasą główną
4582+563,02
WD-53
DP nr 3639W z trasą główną
5584+049,99/ 584+320,00
PZŚd-53A
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
6584+640,00
WD-54
DP nr 3641W z trasą główną
7585+905,95/ 586+185,00
PZŚd-55
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
8588+135,01
WD-56
DP nr 3667W z trasą główną
9588+620,00/ 588+900,00
PZŚd-56A
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
10589+350,00
WD-57
DP nr 2050W z trasą główną
11589+855,83/ 590+135,00
PZŚd-58
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
12591+256,35
WD-58A
DG nr 361326W z trasą główną
13592+371,51/ 592+596,00
PZŚd-59
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich, drogą wewnętrzną i rzeką Krzymoszą
14593+268,05
WD-60
DP nr 1006L z trasą główną
15595+133,24/ 595+410,00
PZDg-61
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt dużych
16595+872,40
WD-62
DG nr G101507L z trasą główną
17596+359,66
WD-63
Łącznice L02 i L04 z trasą główną
18596+719,03
WD-64
DK19 z trasą główną
1900+834,3
WD-65
DK19 z trasą główną
20598+169,96
WD-66
Droga gminna wewnętrzna z trasą główną
21ok.2+858
S19
Autostrada A2
22ok.3+108,5
S19
Łącznica L05
23Ok.3+985,5
S19
Droga S19