gddkia-logo

Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 6.59%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 6.44% Kwoty kontraktowej

Zaawansowanie rzeczowe robót

Postęp: 0.36%

Zaawansowanie czasowe robót

Postęp: 27.21%

GRUDZIEŃ 2023 

 kontynuacja prac w zakresie odhumusowania

LISTOPAD 2023

– w pierwszym tygodniu listopada Wykonawca przystąpił do odhumusowania poszczególnych odcinków.

– w drugim i trzecim tygodniu listopada Wykonawca przystąpił do wycinki oraz karczowania.

PAŹDZIERNIK 2023 

– kontynuacja prac w zaresie opracowania STWiORB,

– kontynuacja prac w zakresie opracowania Przedmiaru Robót dla pozostałych branż.

WRZESIEŃ 2023 

We wrześniu 2023 r. wg Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuacja prac w zaresie opracowania STWiORB,

– kontynuacja prac w zakresie opracowania Przedmiaru Robót dla pozostałych branż.

Dnia 11 września 2023 r. nastąpiło przekazanie przez Zamawiającego Placu Budowy

Dnia 13 września 2023 r. nastąpiło przekazanie do WINB Zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

W 38 tygodniu na Placu Budowy rozpoczęto prace związane z rozpoznaniem saperskim.

SIERPIEŃ 2023

W sierpniu 2023 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– uzyskanie Decyzji ZRID,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania STWIORB,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

LIPIEC 2023

W lipcu 2023 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania STWIORB,

– wprowadzanie korekt do Projektów Wykonawczych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– wprowadzanie korekt do Projektów Technicznych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

CZERWIEC 2023

W czerwcu 2023 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania STWIORB,

– uzyskanie Postanowienia RDOŚ,

– wprowadzanie korekt do Projektów Wykonawczych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– wprowadzanie korekt do Projektów Technicznych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

MAJ 2023

W maju 2023 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania STWIORB,

– zakończenie konsultacji społecznych,

– wprowadzanie korekt do Projektów Wykonawczych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– wprowadzanie korekt do Projektów Technicznych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

KWIECIEŃ 2023

W kwietniu 2023 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania STWIORB,

– rozpoczęcie konsultacji społecznych, które potrwają do 4 maja 2023,

– wprowadzanie korekt do Projektów Wykonawczych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– wprowadzanie korekt do Projektów Technicznych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

MARZEC 2023

W marcu 2023 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania STWIORB,

– wprowadzanie korekt do Projektu Geotechnicznego,

– wprowadzanie korekt do Projektów Wykonawczych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– wprowadzanie korekt do Projektów Technicznych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

LUTY 2023

W lutym 2023 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania STWIORB,

– wprowadzanie korekt do Projektu Geotechnicznego,

– kontynuowanie prac w zakresie wprowadzania uwag do PRD w zakresie części budowlano-technicznej,

– wprowadzanie korekt do Projektów Wykonawczych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– wprowadzanie korekt do Projektów Technicznych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

STYCZEŃ 2023

W styczniu 2023 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania STWIORB,

– wprowadzanie korekt do Projektu Geotechnicznego,

– kontynuowanie prac w zakresie wprowadzania korekt do PSOR,

– kontynuowanie prac w zakresie wprowadzania korekt do KSZR,

– kontynuowanie prac w zakresie wprowadzania uwag do PRD w zakresie części budowlano-technicznej,

– wprowadzanie korekt do Projektów Wykonawczych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– wprowadzanie korekt do Projektów Technicznych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót – branża drogowa, mostowa, ekrany akustyczne.

GRUDZIEŃ 2022

W grudniu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– wprowadzanie korekt do Projektów Wykonawczych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– wprowadzanie korekt do Projektów Technicznych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych i obiektów gospodarki wodnej,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

LISTOPAD 2022

W listopadzie 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– wprowadzanie korekt do Projektów Wykonawczych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– wprowadzanie korekt do Projektów Technicznych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych i obiektów gospodarki wodnej,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

PAŹDZIERNIK 2022

W październiku 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac nad opracowaniem Projektów Wykonawczych dla branży mostowej,

– wprowadzanie korekt do Projektów Technicznych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych i obiektów gospodarki wodnej,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

WRZESIEŃ 2022

We wrześniu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– zakończenie prac związanych z wprowadzaniem korekt do opracowywanego Projektu Geotechnicznego; przekazanie dokumentacji do IK i Zamawiającego,

– opracowywanie Projektów Wykonawczych dla branży mostowej,

– wprowadzanie korekt do Projektów Technicznych na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– przekazanie Wojewodzie Mazowieckiemu odpowiedzi na wezwanie RDOŚ Warszawa i RDOŚ Lublin,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych i obiektów gospodarki wodnej,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

SIERPIEŃ 2022

W sierpniu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– zakończenie prac w zakresie opracowywania Projektu Wykonawczego (z wyłączeniem branży mostowej),

– zakończenie prac w zakresie opracowywania Specyfikacji technicznych,

– przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przez RDOŚ warszawa; analiza i wprowadzanie uwag RDOŚ Warszawa i RDOŚ Lublin do Raportu,

– zakończenie prac związanych z wprowadzaniem korekt do opracowywanego Projektu Geotechnicznego,

– wprowadzanie korekt do Projektu Technicznego na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzeniem korekt do Projektu Geotechnicznego,

– opracowywanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni,

– opracowywanie Projektu Wykonawczego dla branży mostowej,

– opracowywanie odpowiedzi na uwagi do RDOŚ,

– oczekiwanie na zatwierdzenie PW, STWIORB przez IK i Zamawiającego (obiekty inżynierskie, ekrany akustyczne, obiekty gospodarki wodnej oraz pozostałe branże),

– oczekiwanie na zatwierdzenie Projektów Technicznych, wprowadzanie otrzymanych uwag,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych i obiektów gospodarki wodnej,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania przedmiaru robót dla pozostałych branż.

LIPIEC 2022

W lipcu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– zakończenie prac w zakresie opracowywania Projektu zagospodarowania terenu, Projektu budowlanego,

– zakończenie prac w zakresie przygotowania materiałów do Audytu BRD, Projektu stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przekazanie materiałów do Zamawiającego,

– zakończenie prac nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko; przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przez RDOŚ Warszawa,

– zakończenie prac nad mapą sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych – miejską,

– zakończenie prac w zakresie opracowywania map zawierających projekty podziałów nieruchomości,

– zakończenie prac w zakresie opracowywania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego,

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzeniem korekt do Projektu Geotechnicznego,

– wprowadzanie korekt do Projektu technicznego na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Przedmiarów robót dla obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Przedmiarów robót dla pozostałych branż,

– opracowywanie projektu konstrukcji nawierzchni,

– przekazanie dokumentacji dotyczącej PDR do Zamawiającego/IK,

– przekazanie dokumentacji dotyczącej Projektu docelowej organizacji ruchu do Zamawiającego/IK,

– wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego otrzymanych od IK.

CZERWIEC 2022

W czerwcu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzaniem korekt do opracowywanej Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego,

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzaniem korekt do opracowanego Projektu Geotechnicznego,

– zakończenie wprowadzania korekt do Projektu Technicznego na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzaniem korekt do PDR w zakresie części budowlano – technicznej,

– planowanie przekazania PDR – części budowlano – technicznej,

– pozyskiwanie Decyzji ZRID wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

– zakończenie prac w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego, z wyłączeniem obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych; przekazanie dokumentacji do IK i Zamawiającego,

– kontynuowanie prac nas opracowaniem STWiORB dla obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych,

– zakończenie prac nad opracowaniem STWIORB dla pozostałych branż,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Przedmiaru Robót dla obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Przedmiaru Robót dla pozostałych branż,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Docelowej Organizacji Ruchu,

– zakończenie prac w zakresie opracowania Projektu Systemu Zarzadzania Ruchem; przekazanie dokumentacji do IK i Zamawiającego,

– przegląd i zgłaszanie uwag przez IK i Zamawiającego.

MAJ 2022

W maju 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego,

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzaniem korekt do opracowanej Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego,

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzaniem korekt do opracowanego Projektu Geotechnicznego,

– pozyskiwanie Decyzji ZRID wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Systemu Zarządzania Ruchem,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowywania Przedmiaru Robót w zakresie obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowywania  Przedmiaru Robót w zakresie pozostałych branż,

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzaniem korekt do PDR w zakresie części budowlano-technicznej,

– wprowadzanie korekt do Projektu Technicznego na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Docelowej Organizacji Ruchu,

– kontynuowanie prac nad opracowaniem STWIORB dla obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych,

– kontynuowanie prac nad opracowaniem STWIORB dla pozostałych branż.

KWIECIEŃ 2022

W kwietniu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac związanych z wprowadzaniem korekt do PDR w zakresie części budowlano-technicznej,

– wprowadzanie korekt do Projektu Technicznego na podstawie otrzymanych uwag z weryfikacji,

– planowanie rozpoczęcia prac związanych z opracowaniem Przedmiaru Robót w zakresie obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych,

– planowanie rozpoczęcia prac związanych z opracowaniem Przedmiaru Robót w zakresie pozostałych branż,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu docelowej organizacji ruchu,

– kontynowanie prac w zakresie opracowania Projektu Systemu Zarządzania Ruchem,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektów Wykonawczych,

– pozyskiwanie decyzji ZRiD wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

– rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem STWIORB w zakresie pozostałych branż,

– planowanie rozpoczęcia prac nad opracowaniem STWIORB dla obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych.

MARZEC 2022

W marcu 2022 r. realizowano następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem elementów Planu Działań Ratowniczych PDR,

– pozyskiwanie decyzji ZRiD wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego,

– kontynowanie prac w zakresie opracowania Projektu Systemu Zarządzania Ruchem,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu docelowej organizacji ruchu,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem STWIORB,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem Przedmiaru Robót.

LUTY 2022

W lutym 2022 r. realizowano następujące prace projektowe:

– prace przy uzgadnianiu wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu Systemu Zarządzania Ruchem,

– kontynuowanie prac w zakresie opracowania Projektu docelowej organizacji ruchu,

– prowadzenie prac związanych z opracowaniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB),

– prowadzenie prac związanych z opracowaniem Przedmiaru Robót.

STYCZEŃ 2022

W styczniu 2022 r. realizowano następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem elementów Planu Działań Ratowniczych (PDR),

– prace przy uzgadnianiu wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko (Przekazanie Raportu z MUW do RDOŚ Warszawa),

– rozpoczęcie prowadzenia prac w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego,

– rozpoczęcie praz w zakresie opracowania Projektu Systemu Zarządzania Ruchem,

– rozpoczęcie praz w zakresie opracowania Projektu docelowej organizacji ruchu do zatwierdzenia.

GRUDZIEŃ 2021

W grudniu 2021 r. realizowano następujące prace projektowe:

– prowadzenie prac w zakresie opracowania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego,

– prowadzenie prac w zakresie Projektu Geotechnicznego,

– przekazanie odpowiedzi do uwag IK i Zamawiającego,

– uzyskanie Decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

– przeprowadzanie Narad Koordynacyjnych,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem elementów Planu Działań Ratowniczych (PDR),

– zakończenie prac w zakresie uzgodnienia PB przez gestorów sieci, administratorów dróg i rzek,

– zakończenie prac związanych z opracowaniem map zawierających projekty podziału nieruchomości,

– zakończenie prac związanych z pozyskaniem opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID – oczekiwanie na wydanie opinii przez organy zgodnie z art. 11b oraz art. 11d Specustawy drogowej,

– złożenie wniosku o Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w dniu 15.12.2021 r.,

– prace nad przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko, związanych z pozyskiwaniem decyzji ZRID,

– zatwierdzenie PB podczas Rady Uzgodnieniowej w dniu 07.12.2021r.

LISTOPAD 2021

W listopadzie 2021 r. realizowano następujące prace projektowe:

– kontunuowanie prac w zakresie opracowywania Projektu Geotechnicznego,

– kontunuowanie prac w zakresie opracowywania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego,

– prowadzenie prac nad Raportem w ramach Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko POOŚ,

– kontynuowanie prac w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej m.in. rozpoznania różnorodności i bogactwa gatunkowego większości grup systematycznych i siedlisk przyrodniczych,

– złożenie wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; otrzymanie wezwania do uzupełnienia wniosku,

– zakończenie prac związanych z opracowaniem operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód wraz z wykonaniem dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej,

– uzgodnienie operatu wodnoprawnego z IK – przekazanie dokumentacji,

– złożenie wniosku o wydanie operatu wodnoprawnego,

– otrzymanie Zawiadomienia o wszczęciu postępowania,

– przekazanie linii rozgraniczających w Projekcie Budowlanym do Inżyniera Kontaktu/Zmawiającego,

– otrzymanie wyników z Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD), przygotowywanie stanowiska Projektanta do wyników audytu,

– kontynuowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów na ZUDP,

– weryfikacja i wprowadzanie uwag IK i Weryfikatorów do PZT, PAB, Projektu technicznego,

– kontynuowanie praz związanych z opracowaniem elementów Planu działań ratowniczych PDR. Wystąpienia do Organów o zaopiniowanie dokumentacji,

– kontynuowanie prac w zakresie uzgodnienia PB przez gestorów sieci, administratorów dróg i rzek,

– zakończenie prac w zakresie opracowania Mapy z proponowanym przebiegiem drogi,

– zakończenie prac w zakresie opracowania Analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

– zakończenie prac w zakresie opracowania Opisu zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem map zawierających projekty podziału nieruchomości,

– zakończenie prac związanych z pozyskaniem wypisów z rejestru gruntu i budynków,

– kontynuowanie prac w zakresie pozyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

PAŹDZIERNIK 2021

W październiku 2021 r. realizowano następujące prace projektowe:

– zakończenie prac nad mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych – miejską,

– zakończenie prac geologów w terenie,

– przekazanie Opinii geotechnicznej do IK,

– kontunuowanie prac w zakresie opracowywania Projektu Geotechnicznego,

– kontunuowanie prac w zakresie opracowywania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego,

– kontynuowanie prac nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko – bieżąca analiza i monitoring, konsultacje telefoniczne,

– kontynuowanie prac w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej m.in. rozpoznania różnorodności i bogactwa gatunkowego większości grup systematycznych i siedlisk przyrodniczych,

– uzgadnianie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód wraz z wykonaniem dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej,

– przekazanie linii rozgraniczających w Projekcie Budowlanym do IK/Zmawiającego,

– zakończenie prac w zakresie przygotowania materiałów do Audytu BRD,

– przekazanie projektu Stałej Organizacji Ruchu SOR do IK/Zamawiającego,

– przekazanie materiałów do Audytu BRD do IK/Zamawiającego,

– przeprowadzenie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) przez Zamawiającego,

– przekazanie Projektu Budowlanego obejmującego swoim zakresem Projekt Techniczny do IK/Zamawiającego,

– kontynuowanie praz związanych z opracowaniem elementów Planu Działań Ratowniczych (PDR),

– rozpoczęcie prac w zakresie uzgodnienia PB przez gestorów sieci, administratorów dróg i rzek,

– rozpoczęcie prac w zakresie opracowania Mapy z proponowanym przebiegiem drogi,

– rozpoczęcie prac w zakresie opracowania Analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

– rozpoczęcie prac w zakresie opracowania Opisu zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem map zawierających projekty podziału nieruchomości,

– kontynuowanie prac związanych z pozyskaniem wypisów z rejestru gruntu i budynków, wystąpienia do Starostw z wnioskami o wypisy.

WRZESIEŃ 2021

We wrześniu 2021 r. realizowano następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac nad mapą sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych – miejską,

– kontynuowanie prac nad uzupełniającymi badaniami geotechnicznymi,

– kontunuowanie prac w zakresie opracowywania Opinii Geotechnicznej,

– kontunuowanie prac w zakresie opracowywania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego,

– kontynuowanie prac nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

– kontynuowanie prac w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej m.in. rozpoznania różnorodności i bogactwa gatunkowego większości grup systematycznych i siedlisk przyrodniczych,

– zakończenie opracowywania i przekazanie do Zamawiającego Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód wraz z wykonaniem dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej,

– kontynuowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów do Audytu BRD,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem Projektu stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

– rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem projektu zagospodarowania terenu,

– opracowywanie projektów architektoniczno-budowlanych w zakresie branży drogowej, obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, kanalizacji deszczowej, melioracji, oświetlenia drogowego, kolizji sanitarnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, inwentaryzacji zieleni i planu wyrębu, rozbiórek oraz informacji i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

– rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem Projektu Technicznego,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem elementów Planu Działań Ratowniczych (PDR),

– rozpoczęcie i kontynuowanie prac związanych z opracowaniem map zawierających projekty podziału nieruchomości, wykonanie okazań stronom punktów granicznych.

SIERPIEŃ 2021

W sierpniu 2021 r. wykonywano następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac nad mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych,

– kontynuowanie prac nad uzupełniającymi badaniami geotechnicznymi,

– kontynuowanie prac nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

– kontynuowanie prac w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej,

– kontunuowanie prac nad opracowaniem materiałów do wniosku o wydanie decyzji DŚ,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód wraz z wykonaniem dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej,

– trwa proces zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego roboczego projektu budowlanego,

– trwa Uzgodnienie linii rozgraniczających z IK i Zamawiającym,

– kontynuowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów do Audytu BRD.

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem Projektu stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

-rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem projektów architektoniczno-budowlanych w zakresie branży drogowej, obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, kanalizacji deszczowej, melioracji, oświetlenia drogowego, kolizji sanitarnych, elektronergetycznych, teletechnicznych, inwentaryzacji zieleni i planu wyrębu, rozbiórek oraz informacji i planu BIOZ,

– zakończenie prac związanych z opracowaniem KSZR,

– rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem elementów Planu Działań Ratowniczych (PDR).

LIPIEC 2021

W lipcu 2021 r. realizowano następujące prace projektowe:

– zakończenie prac związanych z przeprowadzeniem wywiadów branżowych,

– kontynuowanie prac nad mapą sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych – miejską,

– kontynuowanie prac nad uzupełniającymi badaniami geotechnicznymi – prace kameralne związane z analizą pozyskanych wyników badań,

– kontynuowanie prac nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

– kontynuowanie prac w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej,

– planowane rozpoczęcie prac nad opracowaniem materiałów do wniosku o wydanie decyzji DŚ na wyjścia poza zakres DŚ – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia,

– rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód wraz z wykonaniem dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej,

– zakończenie prac nad Roboczym Projektem Budowlanym – elementy układu drogowego, węzeł Łukowisko, niweleta, przekroje typowe, plan sytuacyjny, system odwodnienia, obiekty inżynierskie, oświetlenie, sieci, inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu, rozbiórki,

– przekazanie do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego Projektu Budowlanego,

– zakończenie prac związanych z pozyskaniem przygotowaniem warunków na przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

– zakończenie prac związanych z pozyskaniem wystąpień do administratorów ścieków i rzek,

– rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem materiałów do Audytu BRD,

– rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem Projektu stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

– kontynuacja prac związanych z opracowaniem KSZR.


Wykonawca 29 lipca 2021 r. przekazał Projekt Budowlany „wersja robocza” do zaopiniowania, Inżynier Kontraktu przekazał swoje uwagi.