Odcinek Swory – Biała Podlaska (od 610+722 km do 624+830 km)

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 96%

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 7.78%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 10.63% Kwoty kontraktowej

 

LISTOPAD 2022

W listopadzie 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace:

– wykonanie nasypu od km 611+050 do km 611+260, od km 611+850 do km 611+950, od km 611+950 do km 612+200,

– zdjęcie warstwy humusu na odcinku od km 619+100 do km 619+300, od km 619+800 do km 620+000,

wykonanie półmateraca od km 621+650 do km 621+800,

– montaż deskowania oczepu C i poprzecznicy w osi B – obiekt PZGś-75A,

– rozpoczęcie wykonywania kolumn DSM dla obiektu WD-81,

– betonowanie ław fundamentowych w osi A, B i C dla obiektu WD-78,

– rozpoczęcie wykonywania wykopów dla obiektu PZGś-77B,

– zdjęcie warstwy humusu na odcinku drogi dojazdowej DJ-L51a,b na odcinku od km 0+300 do km 0+537, od km 0+200 do km 0+300,

– wykonanie prac na przepustach m. in. wykonanie zasypek, izolacji cienkiej oraz zbrojenie płyt przejściowych i zespalających,

– wykonanie badań bakteriobójczych,

– montaż studni wraz z uzbrojeniem,

– budowa wypustów deszczowych km 616+400-616+520 wp132-wp140, 616+950-617+200 wp143-wp149,

– zdjęcie warstwy humusu km 623+900-624+000 na Łącznicy węzła Cicibór L01, L02, L03, L04, L05,

– budowa mikrokanalizacji dla operatora sieci teletechnicznej SSPW,

– kontynuowanie prac nad budową i przełączeniem kabla optycznego 12J operatora Orange,

– kontynuowanie inwentaryzacji istniejącej linii kablowej,

– kontynuowanie budowy rurociagu i kabla optycznego,

– kontynuowanie robót ziemnych w zakresie przepustów,

– kontynuowanie robót ziemnych w zakresie układania linii kablowej,

– kontynuowanie prac dla rzeki Klukówki na TG w km 624+000,

– kontynuowanie wykopu zbiornika wraz z kanalizacją tłoczną,

– przepięcie kolizji sieci wodociągowej wraz z protokołem odbioru technicznego,

– zdjęcie warstwy humusu 619+000 do 619+300, 619+700 do 619+800, WKD typ C km 618+200 – 618+500 oraz 620+420 – 620+720; nasyp 616+120 do 616+400; 616+980 do 617+270; wykop 619+300 do 619+600,

– wykonanie wykopów i ławy kruszywowej,

– montaż prefabrykatów przepustu,

– wykonanie izolacji cienkiej,

– zdjęcie warstwy humusu w km 0+000 do 0+900,

– wykop km 0+400 – 0+520; WKD Typ C km 0+400 – 0+520; nasyp km 1+100 – 1+400,

– betonowanie płyty przejściowej i zespalającej,

– wykonanie betonu podkładowego płyty przejściowej,

– wykonanie betonów podkładowych fundamentów,

– wykonanie warstwy wiążącej na baypass’ie przy drodze DP-05,

– rozpoczęcie montażu zbrojenia ław fundamentowych,

– profilowanie kłsm na jezdni dodatkowej w km 0+400 do 0+500,

– bieżący nadzór archeologiczny.

PAŹDZIERNIK 2022

W październiku 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace:

– od km 0+400 do km 1+800 + rondo północ i południe, na drodze DW811, zdjęcie warstwy humusu km 1+100-1+400,

– wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa km 1+500-1+650 na jezdni dodatkowej – droga DJ10,

– zakończenie zbrojenia ław fundamentowych, betonowanie fundamentu w osi B i C obiektu WD-76,

– wykonanie robót ziemnych w zakresie przepustów,

– wykonanie zbrojenia ław fundamentowych w osi B i C obiektu WD-77,

– zakończenie montażu prefabrykatów przepustu PP-84; wykonanie izolacji cienkiej i zasypki,

– wykonanie wykopów i ławy kruszywowej przepustu PP-82,

– wykonanie wykopów, ławy kruszywowej i betonu podkładowego przepustu PP-83,

– przepięcie kolizji W1 wraz z protokołem odbioru technicznego,

– kontynuowanie prac na rowie KR-14 w dopływie spod Sitnika,

– sprawdzenie szczelności izolacji gazociągu, wykonanie prób pneumatycznych,

– wykonanie wykopów i betonów podkładowych fundamentów w osi A i B przy obiekcie PZGś-75A,

– kontynuowanie prac przy sieci wodociągowej Kolizji W3, wykonanie próby, chlorowanie i pobór próbek wody,

– wprowadzenie tymczasowej organizacja ruchu w pasie drogowym drogi gminnej DG 100281L w miejscowości Swory,

– zdjęcie humusu oraz wykonanie nasypu km 0+600-0+860,

– rozpoczęcie wykopów, wykonanie ławy kruszywowej i betonów podkładowych; rozpoczęcie montażu przepustu – Przepust PP-84,

– zakończenie wykopów fundamentowych, wykonanie betonów podkładowych fundamentów, zbrojenie ław fundamentowych, zbrojenie fundamentu w osi A – obiekt WD-76,

– zakończenie wykopów fundamentowych; wykonanie betonów podkładowych fundamentów – obiekt WD-77,

– rozpoczęcie wykopów, wykonanie ławy kruszywowej i betonów podkładowych – przepust PZM-14D,

– zdjęcie humusu km 616+150-617+200 oraz 618+500-618-600,

– podbudowa zasadnicza z mieszanki 0-31,5 km 0+000-1+280 na drodze dojazdowej DJ03a,

– zdjęcie humusu km 622+100-622+160, 623+700-623+925,

– warstwa mrozoochronna C1,5/2 km 1+530-2+550 na drodze dojazdowej DJ05,

– zdjęcie humusu na odcinku od km 612+430 do km 612+950, 610+720 do 610+840 (strona prawa), 610+840 do 610+900, od km 611+850 do km 611+950,

– wykop na odcinku od km 613+070 do km 613+140, 613+070 do 613+140, od km 613+070 do km 613+140,

– umieszczenie gazociągu w wykopie, zasypka, rozłożenie kabla, montaż bednarki oraz wykonanie izolacji,

– nasyp na odcinku od km 612+080 do km 612+180, od km 612+080 do km 612+280, od km 611+950 do km 612+280,

– wykop rowu na odcinku od km 1+650 do km 2+350,

– nasyp na odcinku 2+350 do km 2+500, od km 1+600 do km 2+500,

– rozpoczęcie wykopów fundamentowych – obiekt WD-76,

– rozpoczęcie wykopów fundamentowych – obiekt WD-77,

– zgrzewanie rur przewodowych i osłonowych,

– wykonanie przewiertu,

– spawanie rury przewodowej i osłonowej,

– wykonanie badań nieniszczących,

– roboty przygotowawcze przed wykonaniem wykopu,

– rozpoczęcie przebudowy wraz z rowem „D”,

– roboty ziemne w zakresie przepustów.

WRZESIEŃ 2022

We wrześniu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze nr 1018L oraz drodze gminnej 100300L w miejscowości Sitnik,

– wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze nr 1020L w miejscowości Rakowiska,

– wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze nr 811 w miejscowości Cicibór Duży,

– 19.09.2022 r. odbyło się przekazanie placu budowy w Oddziale Generalnej Dyrekcji w Warszawie,

– wykonanie rozpoznania saperskiego,

– sporządzenie opisów stanu prawnego i faktycznego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi terenu inwestycji,

– wykonanie nalotów w celu wizualnego utrwalenia stanu nieruchomości,

– inwentaryzacja terenu istniejącego,

– wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze wojewódzkiej DW-811,

– tyczenie granic pasa drogowego do km 610+722 do km 624+830,

– tyczenie obrysów fundamentów obiektów WD-77, PP-82, PP-83, PP-84, PZM-14D,

– wykonanie odkrywek oraz inwentaryzacji istniejących sieci w rejonie kolizji telekomunikacyjnej nr 4,

– wykonanie odkrywki oraz inwentaryzacji istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia w rejonie km 621+250 – 621+300,

– prace przygotowawcze związane z prowadzeniem robót ziemnych,

– prowadzenie nadzoru przyrodniczego,

– 16.09.2022 r. uzyskanie Decyzji ZRID,

– przekazanie finalnych rewizji poszczególnych STWIORB po uwagach do zatwierdzenia „Do realizacji”,

– przygotowanie ostatecznej rewizji Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia „Do realizacji”,

– kontynuowanie prac nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR).

SIERPIEŃ 2022

W sierpniu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– zakończenie inwentaryzacji przyrodniczej, zidentyfikowano główne problemy przyrodnicze, wykonano Raport ponownej oceny oddziaływania i złożono go z wnioskiem o ZRID,

–  przekazano ostateczną mapę po uwagach; wykonano zestawienia i mapy zawierające projekty podziałów,

– podziały zatwierdzone i złożone z wnioskiem o ZRID,

– wykonano i przekazano do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy,

– zakończenie prac terenowych; zatwierdzono Opinię geotechniczną i Program badań; przekazano ostateczne wersje Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego oraz Projektu Geotechnicznego do zatwierdzenia po uwagach,

– PZT i PAB złożono z kompletnym wnioskiem o Decyzję ZRID; uzyskano komplet pozwoleń i decyzji,

– przekazanie finalnych rewizji poszczególnych STWIORB po uwagach do zatwierdzenia „Do realizacji”,

– oczekiwanie na protokół z Rady Uzgodnieniowej Projektu Wykonawczego,

– procedowanie przez UW wniosku o ZRID,

– przygotowanie ostatecznej rewizji Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia „Do realizacji”.

LIPIEC 2022

W lipcu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– omawianie STWiORB podczas Rad Uzgodnieniowych,

– przekazanie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych,

– przekazanie ostatecznej wersji mapy sytuacyjno – wysokościowej,

– zakończenie prac terenowych oraz inwentaryzacji przyrodniczej,

– kontynuowanie prac związanych z ustaleniami styków z sąsiadującymi odcinkami,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem STWiORB,

– uzgodnienie projektów przez Gestorów,

– przekazanie podpisanego protokołu wzajemnego uzgodnienia styków na połączeniu odcinka IX i X,

– zakończenie prac w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego; przekazanie dokumentacji do IK i Zamawiającego.

CZERWIEC 2022

W czerwcu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac związanych z ustaleniami styków z sąsiadującymi odcinkami,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem STWiORB,

– uzgodnienie projektów przez Gestorów,

– zakończenie prac w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego; przekazanie dokumentacji do IK i Zamawiającego,

– zakończenie prac w zakresie opracowania Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.

MAJ 2022

W maju 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem STWiORB,

– kontynuowanie prac nad dokumentacją geologiczną,

– kontynuowanie prac nad opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem,

– kontynuowanie prac nad Projektem Budowlanym – procedowanie przez UW wniosku o ZRID,

– kontynuowanie prac nad Projektem Wykonawczym.

KWIECIEŃ 2022

W kwietniu 2022 r. wg. Wykonawcy są realizowane następujące prace projektowe:

– przekazanie STWiORB – projekt wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia korpusu drogowego,

– przekazanie protokołu z wizji w terenie,

– kontynuowanie prac nad opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem,

– przekazanie Projektów Wykonawczych, do Inżyniera Kontraktu, zawierających obiekty inżynierskie oraz kanalizację deszczową,

– przekazanie części budowlano-technicznej PDR, z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego,

– przekazanie warunków przyłączeniowych wraz z umową przyłączeniową i opinią projektanta,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem STWiORB,

– kontynuowanie prac nad Projektem Budowlanym,

– kontynuowanie prac nad Projektem Wykonawczym.

MARZEC 2022

W marcu 2022 r. wg. Wykonawcy zrealizowano następujące prace projektowe:

– złożenie kompletnego wniosku o ZRiD wraz z PZT i PAB, uzyskano komplet pozwoleń i decyzji,

– zakończenie inwentaryzacji przyrodniczych, zidentyfikowano główne problemy przyrodnicze,

– wykonanie zestawień i map zawierających projekt podziału,

– ukończenie prac terenowych; zatwierdzenie Programu badań i Opinii geotechnicznej,

– przekazanie ostatecznej wersji Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego oraz Projektu Geotechnicznego,

– kontynuowanie prac nad Projektem Wykonawczym,

– kontynuowanie prac związanych z opracowaniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB,

– opracowanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem,

– złożenie ostatecznej wersji opracowań odnośnie dokumentacji geologicznej zgodnie z ustaleniami ze spotkania z 17.02.2022 r.,

– kontynuowanie prac nad Projektem Budowlanym, procedowanie przez UW wniosku o ZRiD.

LUTY 2022

W lutym 2022 r. wg. Wykonawcy zrealizowano następujące prace projektowe:

– uzgodnienie projektów przez Gestorów,

– opracowanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem,

– ustalanie styków z sąsiednimi odcinkami,

– przygotowanie Projektu Wykonawczego,

– plan działań utrzymaniowych i plan działań ratowniczych,

– wykonanie i zaakceptowanie linii rozgraniczających i projektu podziału kompetencji,

– przygotowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

STYCZEŃ 2022

W styczniu 2022 r. wg. Wykonawcy zrealizowano następujące prace projektowe:

– przygotowanie Projektu Wykonawczego,

– opracowanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem,

– wykonanie i zaakceptowanie linii rozgraniczających i projektu podziału kompetencji,

– ustalanie styków z sąsiednimi odcinka – w trakcie podpisywania dokumentów.

GRUDZIEŃ 2021

W grudniu 2021 r. wg. Wykonawcy zrealizowano następujące prace projektowe:

– uzyskanie warunków technicznych zasilania,

– opracowanie Wniosku o Odstępstwo,

– uzgodnienie projektów przez Gestorów,

– ustalanie styków z sąsiednimi odcinkami,

– konsultacje rozwiązań projektowych z Inżynierem Kontraktu,

– przygotowanie wniosku do ZRID,

– złożenie wniosku o opinie,

– uzyskanie protokołu ZUDP,

– przygotowanie zestawień i przekazanie materiałów do audytu BRD,

– wystąpienie do Gmin w sprawie ewentualnego przejęcia dróg,

– wykonanie i akceptacja linii rozgraniczających w projektu podziału kompetencji,

– opracowanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem,

– przekazanie Projektu Docelowej Organizacji Ruchu (DOR),

– wykonanie operatów wodnoprawnych,

– zakończenie inwentaryzacji przyrodniczych w terenie.

LISTOPAD 2021

W listopadzie 2021 r. wg. Wykonawcy zrealizowano następujące prace projektowe:

– warunki przyłączenia wraz z umową przyłączeniową do PGE i opinią Projektanta,

– wyjaśnienia do uwag w zakresie Opinii Geotechnicznej, Programu badań geotechnicznych oraz Dokumentacji badań podłoża gruntowego,

– projekt budowlany – przekazanie Projektu Architektoniczno-Budowlanego i Projektu Zagospodarowania Terenu na Radę Uzgodnieniową Projektu,

– wprowadzanie przez Wykonawcę uwag i udzielanie odpowiedzi na uwagi do PAB zawarte w raportach z weryfikacji,

– przekazanie materiałów do audytu BRD,

– robocze linie wewnętrznych pasów drogowych dodatkowych jezdni,

– przekazanie Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego (wersja 03) wraz z odpowiedziami na uwagi do wersji 02,

– opinia Zarządcy Drogi – Autostrady A2,

– Projekt Geotechniczny wer. 02,

– raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko v2 po uwagach,

– projekt wniosku ZRID.

PAŹDZIERNIK 2021

W październiku 2021 r. realizowano następujące prace projektowe:

– Projekt Budowlany – przekroje poprzeczne/typowe drogowe i mostowe,

– Projekt Budowlany – plan sytuacyjny węzła Cicibór,

– inwentaryzacja stanu istniejącego – dokumentacja fotograficzna,

– plany sytuacyjne dróg poprzecznych DP04, DP05, DP01, DW811,

– przekrój podłużny – jezdnia główna A2,

– Program Badań Geotechnicznych,

– mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,

– odpowiedzi na uwagi KP – wniosek o zatwierdzenie rozwiązania węzła Cicibór, plany sytuacyjnych dróg poprzecznych DP04, DP05, DP01, DW811 oraz przekroju podłużnego – jezdnia główna A2,

– projekt porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg,

– projekt wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowalnych,

– przekazanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem,

– przekazanie rewizji nr 1 dokumentacji pn. „Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych”,

– przekazanie dokumentacji pn. „Wariantowa analiza systemu odwodnienia”,

– przekazanie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej,

– przekazanie kopii wystąpień o wydanie warunków zasilania,

– przekazanie Programu Badań Geotechnicznych rev.02,

– przekazanie Opinii Geotechnicznej,

– przekazanie Projektu Podziału Kompetencji,

– odpowiedź na uwagi do projektu porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg,

– przekazanie Projektu Budowlanego,

– odpowiedź na uwagi do projektu wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

– przekazanie projektu budowlanego – część drogowa,

– profile podłużne jezdni głównej A2, łącznic węzła oraz dróg poprzecznych,

– przekazanie dokumentacji pn. „Opinia geotechniczna”, „Program Badań Geotechnicznych” oraz „Dokumentacja badań podłoża gruntowego”,

– Projekt Budowlany – Obiekty inżynierskie, branże: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowo-kanalizacyjna, hydrotechniczna, gazowa, projekt elementów ochrony akustycznej i ekranów przeciwolśnieniowych,

– operat wodnoprawny,

– Projekt Budowlany – branża hydrotechniczna,

– Projekt Budowlany – Projekt Zagospodarowania Terenu, obiekty kubaturowe MOP, gospodarka zielenią,

– materiały do przeprowadzenia audytu BRD,

– raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

– program Badań Geotechnicznych rew04, Projekt Geotechniczny,

– Projekt Budowlany – zasilanie oraz budynki OD.

WRZESIEŃ 2021

We wrześniu 2021 r. realizowano następujące prace projektowe:

– Projekt Budowlany – przekroje poprzeczne typowe drogowe i mostowej,

– Projekt Budowlany – plan sytuacyjny węzła Cicibór,

– inwentaryzacja stanu istniejącego dokumentacja fotograficzna,

-plany stacyjne dróg poprzecznych DP04, DP05, DP01, DW811 zakres długości korekt,

– przekrój podłużny korekt – jezdnia główna A2,

– opinia Programu badań geotechnicznych sporządzonego w celu ustalenia warunków geotechnicznych (gruntowo-wodnych),

– weryfikacja programu prac projektowych rew.3,

– weryfikacja „Wniosku w sprawie udzielenia zgodny na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych”,

– weryfikacja Projektu Podziału kompetencji,

– weryfikacja „Wniosku w sprawie udzielenia zgodny na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych”,

– weryfikacja Projektu Architektoniczno – Budowlanego, Projekt drogowy,

– weryfikacja Planu sytuacyjnego dróg poprzecznych nr DP01, DP04, DP05, DW811 oraz przekroje podłużne jezdni głównej A2.

SIERPIEŃ 2021

W sierpniu 2021 r. wykonywano następujące prace projektowe:

– trwa przygotowanie Projektu budowlanego oraz materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

–  trwa inwentaryzacja przyrodnicza, zidentyfikowano główne problemy przyrodnicze,

– opracowano i przekazano do zatwierdzenia mapę sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z proponowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości,

– rozpoczęcie prac nad linią rozgraniczającą,

– opracowano program badań geologicznych i projekt geotechniczny oraz przekazano do zatwierdzenia. Trwają prace terenowe.

LIPIEC 2021

W lipcu 2021 r. realizowano następujące prace projektowe:

− Projekt Budowlany – przekroje poprzeczne/typowe drogowe i mostowe,

− Projekt Budowlany – plan sytuacyjny węzła Cicibór,

− inwentaryzacja stanu istniejącego – dokumentacja fotograficzna,

− plany sytuacyjne dróg poprzecznych DP04, DP05, DP01, DW811,

− przekrój podłużny – jezdnia główna A2,

− program Badań Geotechnicznych,

− mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,

− odpowiedzi na uwagi KP – wniosek o zatwierdzenie rozwiązania węzła Cicibór, plany sytuacyjnych dróg poprzecznych DP04, DP05, DP01, DW811 oraz przekroju podłużnego – jezdnia główna A2,

− projekt porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg.


Wykonawca 10 września 2021 r. złożył Projekt Budowlany do weryfikacji.