Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)

Zakres robót, odcinek w. Łukowisko – Swory o długości ok. 12,5 km A2 od km ok. 598+216 do km ok. 610+722 bez węzła

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania autostrady/drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek w. Łukowisko – Swory autostrady A2 zaczyna się w miejscowości Łukowisko, za projektowanym węzłem. Zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie bialskim, na terenie gminy Biała Podlaska i Międzyrzec Podlaski oraz w powiecie łosickim na terenie gminy Huszlew.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca autostrady A2 zaprojektuje oraz wykona następujące Roboty:

 • budowę autostrady od km ok. 598+216 do km ok. 610+722,

 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą,

 • budowę dróg innych niż autostrada w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

 • budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady,

 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

 • w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie,

 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na autostradę,

 • pasy technologiczne,

 • obiekty inżynierskie w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą,

 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

 • urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie autostrady, ekrany przeciwolśnieniowe,

 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy autostradzie zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,

 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

 • oświetlenie drogowe,

 • organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,

 • po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

 • wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,

 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

 • System Zarządzania Ruchem,

 • wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych,
  Za koordynację rozwiązań projektowych i realizację zadań na styku opracowań odpowiedzialny jest Inżynier Kontraktu. Zaproponowane rozwiązania musza uwzględniać uniknięcie robót traconych.

 • rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego,

 • rozbiórkę wskazanych w punkcie PFU obiektów,

 • zaprojektowanie i wykonanie utwardzonych ciągów technicznych od schodów skarpowych na obiekcie do najbliższej drogi dojazdowej.

Odcinek w. Łukowisko – Swory autostrady A2 od km ok. 598+216 do km ok. 610+722 bez węzła, charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • klasa techniczna – A,

 • prędkość projektowa Vp – 120 km/h,

 • kategoria ruchu – KR 6,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN/oś,

 • przekrój budowany – 2×2,

 • przekrój docelowy – 2×3,

 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna lub sztywna,

 • (w tym pasy włączeń i wyłączeń)(dookreślona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego),

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 2 x 3,75 m z rezerwą pod budowę 3-go pasu ruchu na zewnątrz (docelowo 2x3x3,75 m),

 • pas dzielący wraz z opaskami – 5,0 m,

 • rezerwa pod trzeci pas ruchu dla przekroju docelowego – na zewnątrz,

 • szerokość opaski – 0,5 m,

 • pas awaryjny – 3,0 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia,

 • skrajnia pionowa – 5,0 m,

 • pochylenie poprzeczne – 2,5 %.

Przejazdy awaryjne – wymagania:

 • odstępy od 3 do 4 km,

 • konstrukcja nawierzchni taka jak jezdni głównej (§ 158 punkt 3 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie),

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię jak dla jezdni głównej,

 • długość przejazdu – 90 m,

 • konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przejazd.

Na całej długości autostrady po obu jej stronach należy zaprojektować i wybudować pas technologiczny. Pas ten ma służyć służbom utrzymującym autostradę (kontrola stanu technicznego, pielęgnacja, koszenie zieleni, konserwacja urządzeń odwadniających, czyszczenie i konserwacja: rowów, zbiorników, separatorów, przepustów, ekranów itp.).

Parametry pasa technologicznego:

 • szerokość – 3 m,

 • pochylenie poprzeczne – 3-4%,

 • konstrukcja nawierzchni: betonowa

 • warstwa ścieralna – podwójne powierzchniowe utrwalenie,

 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3/ destruktem asfaltowym – 0/31,5 mm – grubość 20 cm lub mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 – 0/31,5 mm – grubość 22 cm,

 • dolna warstwa konstrukcyjna zgodnie z pkt 8 KTKNPiP, tab. 8.4.,

 • skrajnia pionowa – min. 3,5 m +0,2 m.

Parametry techniczne projektowanego układu drogowego:

Przejazd WD – 68

Droga gminna nr 200122W będzie krzyżować się z autostradą A2 w km 600+560,00 i przebiegać nad lub pod autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej należy wykonać w postaci przejazdu bez powiązania z autostradą. W obrębie autostrady należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż 600,00 m. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego poza jezdnią.

 • klasa techniczna – L,

 • prędkość projektowa Vp – 40 km/h,

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 2,75 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – min 0,75 m,

 • kategoria ruchu – KR 2,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 100 kN/oś,

 • skrajnia pionowa – 4,50m + 0,2 m,

 • szerokość infrastruktury dla pieszych – min 1,50 m,

 • szerokość infrastruktury dla rowerzystów – min 2,00 m.

Przejazd WA – 69

Droga gminna nr 200121W będzie krzyżować się z autostradą A2 w km ok. 601+975,00 i przebiegać pod autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej należy wykonać w postaci przejazdu bez powiązania z autostradą. W obrębie autostrady należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż 1175,00 m.

 • klasa techniczna – L,

 • prędkość projektowa Vp – 40 km/h,

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 2,75 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – min 0,75 m,

 • kategoria ruchu – KR 2,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 100 kN/oś,

 • skrajnia pionowa – 4,50 m + 0,2 m.

Przejazd WD – 69A

Droga powiatowa nr 2034W/1010L będzie krzyżować się z autostradą A2 w km 602+870,35 i przebiegać nad lub pod autostradą. Skrzyżowanie drogi powiatowej należy wykonać w postaci przejazdu bez powiązania z autostradą. W obrębie autostrady należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż 300,00 m. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego poza jezdnią.

 • klasa techniczna – Z,

 • prędkość projektowa Vp – 50 km/h,

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 3,00 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – min 1,0 m,

 • kategoria ruchu – KR 3,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 100 kN/oś,

 • skrajnia pionowa – 4,60 m +0,2 m,

 • szerokość infrastruktury dla pieszych – min 1,50 m,

 • szerokość infrastruktury dla rowerzystów – min 2,00 m.

Przejazd WD – 70

Droga gminna nr G101474L będzie krzyżować się z autostradą A2 w km 603+613,51 i przebiegać nad lub pod autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej należy wykonać w postaci przejazdu bez powiązania z autostradą. W obrębie autostrady należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż 894,69 m, wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1010L i drogą gminną nr 101509L. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego poza jezdnią.

 • klasa techniczna – L,

 • prędkość projektowa Vp – 40 km/h,

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 2,75 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – min 0,75 m,

 • kategoria ruchu – KR 2,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 100 kN/oś,

 • skrajnia pionowa – 4,50 m +0,2 m,

 • szerokość infrastruktury dla pieszych – min 1,50 m,

 • szerokość infrastruktury dla rowerzystów – min 2,00 m.

Przejazd WD – 71

Droga gminna nr 200102W będzie krzyżować się z autostradą A2 w km 605+285,00 i przebiegać nad lub pod autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej należy wykonać w postaci przejazdu bez powiązania z autostradą. W obrębie autostrady należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż 667,50 m. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego poza jezdnią.

 • klasa techniczna – L,

 • prędkość projektowa Vp – 40 km/h,

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 2,75 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – min 0,75 m,

 • kategoria ruchu – KR 2,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 100 kN/oś,

 • skrajnia pionowa – 4,50 m +0,2 m,

 • szerokość infrastruktury dla pieszych – min 1,50 m,

 • szerokość infrastruktury dla rowerzystów – min 2,00 m.

Przejazd WD – 72

Droga powiatowa nr 1012L będzie krzyżować się z autostradą A2 w km 606+148,35 i przebiegać nad lub pod autostradą. Skrzyżowanie drogi powiatowej należy wykonać w postaci przejazdu bez powiązania z autostradą. W obrębie autostrady należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż 320,00 m. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego poza jezdnią.

 • klasa techniczna – Z,

 • prędkość projektowa Vp – 50 km/h,

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 3,00 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – min 1,0 m,

 • kategoria ruchu – KR 3,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 100 kN/oś,

 • skrajnia pionowa – 4,60 m +0,2 m,

 • szerokość infrastruktury dla pieszych – min 1,50 m,

 • szerokość infrastruktury dla rowerzystów – min 2,00 m.

Przejazd WD – 73C

Droga gminna nr 200107W będzie krzyżować się z autostradą A2 w km 606+923,80 i przebiegać nad lub pod autostradą. Skrzyżowanie drogi gminnej należy wykonać w postaci przejazdu bez powiązania z autostradą. W obrębie autostrady należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej na długości nie mniej niż 755,00 m. W ramach korekty przebiegu drogi gminnej należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego poza jezdnią.

 • klasa techniczna – L,

 • prędkość projektowa Vp – 40 km/h,

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 2,75 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – min 0,75 m,

 • kategoria ruchu – KR 2,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 100 kN/oś,

 • skrajnia pionowa – 4,50 m +0,2 m,

 • szerokość infrastruktury dla pieszych – min 1,50 m,

 • szerokość infrastruktury dla rowerzystów – min 2,00 m.

Przejazd WD – 74

Droga powiatowa nr 1015L będzie krzyżować się z autostradą A2 w km 610+058,12 i przebiegać nad lub pod autostradą. Skrzyżowanie drogi powiatowej należy wykonać w postaci przejazdu bez powiązania z autostradą. W obrębie autostrady należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż 320,00 m. W ramach korekty przebiegu drogi powiatowej należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego poza jezdnią.

 • klasa techniczna – Z,

 • prędkość projektowa Vp – 50 km/h,

 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2 x 3,00 m,

 • szerokość pobocza gruntowego – min 1,0 m,

 • kategoria ruchu – KR 3,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 100 kN/oś,

 • skrajnia pionowa – 4,60 m + 0,2 m,

 • szerokość infrastruktury dla pieszych – min 1,50 m,

 • szerokość infrastruktury dla rowerzystów – min 2,00 m.

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren – dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę autostrady, dojazdy do urządzeń technicznych należy zaprojektować i wykonać dla przekroju docelowego trasy głównej.

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren – z mijankami

(łączna długość nie mniej niż 23,79 km)

 • klasa techniczna – D,

 • prędkość projektowa Vp – 30 km/h,

 • szerokość jezdni – 3,5 m (dla dróg ppoż 4,0m),

 • szerokość poboczy – min. 0,75 m,

 • kategoria ruchu – KR1,

 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi – 80 kN/oś.

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren – bez mijanek

 • Nie dotyczy

Inne drogi przebudowywane w związku z budową autostrady

Parametry techniczne należy uzgodnić z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania.

Wjazdy awaryjne

Wjazdy awaryjne należy wykonać z zachowaniem parametrów technicznych dodatkowej jezdni obsługującej przyległy teren i o szerokości jezdni nie mniej niż 4 m oraz o kategorii ruchu min. KR2.

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Łączna długość min 7,9 km.

 

Plan orientacyjny:

Orientacja A2 - Odcinek 8

Lp.Kilometraż orientacyjny wg KP/DŚU
Symbol obiektu
Przeszkoda
(kolizja trasy głównej z przeszkodą)
1599+118,80/ 599+400,00
PZDg-67
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt dużych
2600+560,00
WD-68
DG nr 200122W z trasą główną
3602+038,16/ 602+259,00
WA-69 / PZŚd-69
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich, drogą gminą i rzeką Piszczanką
4602+870,35
WA-69A
DP nr 1010L z trasą główną
5603+613,51
WD-70
DG nr G101474L z trasą główną
6605+285,00
WD-71
DG nr 200102W z trasą główną
7606+148,35
WA-72
DP nr 1012L z trasą główną
8606+736,86/ 607+064,00
MA-73/
PZŚd-73

Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich i rzeką Złota Krzywula
9606+923,81
WD-73C
DG nr 200107W z trasą główną
10608+593,00/ 608+872,00
PZŚd-73A
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich i rzeką Leniwką
11609+800,00/ 610+100,00
PZŚd-73B
Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
12610+058,12
WA-74
DP nr 1015L z trasą główną